Zásady zpracování osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost Arabesque feu Studio s.r.o., se sídlem Radlická 1170/61, 15000, Praha 5 – Radlice, IČO 24773875, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173183 („Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v poskytování poradenských služeb a souvisejícího poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společností během Vašeho používání webových stránek www.arabesque-show.com („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Společností během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Společností zpracovávány pro tyto účely:

 • Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů, a cílení reklamy (Společnost může zasílat obchodní sdělení či newslettery a nabízet služby prostřednictvím e-mailu; pro cílení reklamy mohou být využívány také údaje získané při návštěvě Webových stránek, další informace jsou dostupné ZDE);

 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o nabídku show Společnosti či jinou spolupráci se Společností prostřednictvím Webových stránek).

Společnost je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů Účely zpracování údajů
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
E-mail Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů
Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webové stránky.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že souhlas lze kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v  e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například Úřadu pro ochranu osobních údajů anebo orgánům činným v trestním řízení.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

V prvé řadě bude Společnost vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Společnost zavedla přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Správce pravidelně kontroluje jejich zabezpečení a jejich ochranu průběžně zdokonaluje. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a webovým serverem je šifrovaná. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Práva subjektů údajů

Jakožto subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovává na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami Vašimi, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám poskytneme na adrese

Arabesque feu Studio s.r.o.

Radlická 1170/61, 15000, Praha 5 – Radlice, 
anebo na e-mailové adrese
info@arabesque-show.com

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web:
www.uoou.cz

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 11. 2022  a budou pravidelně aktualizovány. Platnou verzi najdete vždy na stránce  www.arabesque-show.com/policy-privacy.

Vybrali nás

Kontakty

Napište nám

 • Arabesque feu Studio s.r.o.,
 • Radlická 1170/61, 150 00 Praha 5 Smíchov
 • IČO (company number) : 24773875

Zavoláme Vám zpět

Vážíme si vašeho soukromí

Používáme cookies a obdobné technologie nezbytné pro správné fungování webu, a dále pro účely analýzy provozu a návštěvnosti a personalizaci obsahu a reklamy.

Informace o užívání našich stránek sdílíme s našimi reklamními a analytickými partnery. Výběrem „Přijmout vše“ udělujete souhlas se zpracováním všech volitelných druhů cookies pro tyto zmíněné účely.

Zpracování volitelných cookies můžete také odmítnout. Více informací v Zásadách používání souborů cookies.

Získejte informační balíček zdarma

Zvolte druh akce (1 nebo více možností)